Story

Việt Nam tăng cường quản lý biên giới ứng phó với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

26 August 2021
Caption: International border crossing between Viet Nam and China

UN entities involved in this initiative

UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm

Goals we are supporting through this initiative