Câu chuyện

Hội nghị triển khai Luật Thanh niên tại thành phố Đà Lạt

28 tháng 9 2020
Caption: Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA phát biểu khai mạc hội nghị
Photo: © UNFPA Vietnam

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này