Speech

Thông điệp của Tiến sỹ Natalia Kanem, Giám đốc Điều hành UNFPA toàn cầu New York, ngày 30/3/2022

30 March 2022

Goals we are supporting through this initiative

UN entities involved in this initiative

UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc