Bài phát biểu

Thông điệp của Tiến sỹ Natalia Kanem, Giám đốc Điều hành UNFPA toàn cầu New York, ngày 30/3/2022

30 tháng 3 2022

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc