Organizers

UN

Sustainable Development Goals

No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequalities
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace, Justice and Strong Institutions
Partnerships for the Goals

Contact information

umezu@un.org
21 July 2021 | 8:30am - 12:00pm

HỘI THẢO THAM VẤN KHUNG CHIẾN LƯỢC CHUNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ LIÊN HỢP QUỐC, GIAI ĐOẠN 2022 - 2026

(Ghi chú: Do lỗi kỹ thuật, xin sử dụng thời gian họp theo giấy mời: Từ 08.30 - 12.00 Ngày 21 tháng 7 năm 2021. Giờ hiển thị trên trang web có thể bị sai lệch. Xin cảm ơn)

Khung Chiến lược chung Hợp tác Phát triển Bền vững giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc, giai đoạn 2022-2026 (sau đây gọi tắt là “CF”) thể hiện những nội dung cơ bản về chương trình và phương thức điều hành các hỗ trợ của LHQ cho Chính phủ Việt Nam trong 5 năm tới, nhằm đẩy mạnh kết quả thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) vào năm 2030 phù hợp với các ưu tiên phát triển của quốc gia, đặc biệt là các mục tiêu được đề ra trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Văn bản dự thảo CF được xây dựng thông qua hai quy trình: (i) đánh giá Kế hoạch Chiến lược chung (OSP) 2017-2021, và (ii) Đánh giá Quốc gia (CCA). Hội thảo tham vấn về dự thảo CF sẽ giúp định hình và thống nhất hoàn thiện CF, đồng thời là cơ hội để các bên liên quan tham dự sâu vào quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo và chia sẻ thông tin về quy trình xây dựng văn bản quan trọng này.

Location

Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
và Trực tuyến có phiên dịch
Vietnam
21 July 2021 | 8:30am - 12:00pm

About the event