Ban tổ chức

UN

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Xóa nghèo
Không còn nạn đói
Sức khỏe và có cuộc sống tốt
Giáo dục có chất lượng
Bình đẳng giới
Nước sạch và vệ sinh
Năng lượng sạch với giá thành hợp lý
Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế
Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng
Giảm bất bình đẳng
Các thành phố và cộng đồng bền vững
Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm
Hành động về khí hậu
Tài nguyên và môi trường biển
Tài nguyên và môi trường trên đất liền
Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ
Quan hệ đối tác vì các mục tiêu

Thông tin để liên hệ

umezu@un.org
21 Tháng Bảy 2021 | 8:30am - 12:00pm

HỘI THẢO THAM VẤN KHUNG CHIẾN LƯỢC CHUNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ LIÊN HỢP QUỐC, GIAI ĐOẠN 2022 - 2026

(Ghi chú: Do lỗi kỹ thuật, xin sử dụng thời gian họp theo giấy mời: Từ 08.30 - 12.00 Ngày 21 tháng 7 năm 2021. Giờ hiển thị trên trang web có thể bị sai lệch. Xin cảm ơn)

Khung Chiến lược chung Hợp tác Phát triển Bền vững giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc, giai đoạn 2022-2026 (sau đây gọi tắt là “CF”) thể hiện những nội dung cơ bản về chương trình và phương thức điều hành các hỗ trợ của LHQ cho Chính phủ Việt Nam trong 5 năm tới, nhằm đẩy mạnh kết quả thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) vào năm 2030 phù hợp với các ưu tiên phát triển của quốc gia, đặc biệt là các mục tiêu được đề ra trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Văn bản dự thảo CF được xây dựng thông qua hai quy trình: (i) đánh giá Kế hoạch Chiến lược chung (OSP) 2017-2021, và (ii) Đánh giá Quốc gia (CCA). Hội thảo tham vấn về dự thảo CF sẽ giúp định hình và thống nhất hoàn thiện CF, đồng thời là cơ hội để các bên liên quan tham dự sâu vào quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo và chia sẻ thông tin về quy trình xây dựng văn bản quan trọng này.

địa điểm

Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
và Trực tuyến có phiên dịch
Vietnam
21 Tháng Bảy 2021 | 8:30am - 12:00pm

Về sự kiện