Video

Việt Nam thực hiện Khung hành động toàn cầu Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai

26 tháng 7 2022