30 Tháng Bảy 2020 - 15 Tháng Mười hai 2020

Ngôi nhà an toàn hơn cho người LGBTIQ

Tham gia vào phong trào này bạn nhé. Hãy góp phần kiến tạo không gian an toàn hơn cho người LGBTIQ để phá vỡ sự im lặng. Hãy đọc và chia sẻ những trải nghiệm, thách thức và các bài học về gia đình và ngôi nhà của bạn!

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

OHCHR, UN, UNAIDS, UNDP, UNESCO

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Sức khỏe và có cuộc sống tốt
Bình đẳng giới
Giảm bất bình đẳng
Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ

Thông tin để liên hệ

oneuncomms@gmail.com

địa điểm

-
-
Vietnam
30 Tháng Bảy 2020 - 15 Tháng Mười hai 2020

About the initiative