Video

Chúng tôi là Tổ chức Y tế Thế giới | We are WHO

23 tháng 10 2020