Ấn phẩm

Thảo luận chính sách: tác động của đến các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tiếp cận các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, từ góc độ bình đẳng giới

11 tháng 11 2021

Xuất bản bởi

UN Women
File type: PDF
Downloads: 1651
File type: PDF
Downloads: 16737

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này