Câu chuyện

Nguyên nhân và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

18 tháng 3 2022
Photo: © UN

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này