U-Report Viet Nam

THÔNG TIN VỀ U-REPORT

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNICEF

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Sức khỏe và có cuộc sống tốt
Giáo dục có chất lượng
Bình đẳng giới

Thông tin để liên hệ

ureportvn@gmail.com

About the initiative