Câu chuyện

Xây dựng khuôn viên trường đại học không bạo lực tại Việt Nam

07 tháng 9 2022
Participants at the launching workshop in February 2022.

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này