Ấn phẩm

Phân tích yếu tồ lồng ghép bình đẳng giới trong các tài liệu định hướng chiến lược về phát triển kinh tế xã hội và tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2030

11 tháng 1 2023
Cover page

Xuất bản bởi

UN Women
File type: PDF
Downloads: 2045
File type: PDF
Downloads: 2493

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này