Ấn phẩm

Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu

08 tháng 3 2015

Xuất bản bởi

UNDP

Xuất bản với sự hợp tác của

Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change (IMHEN)
File type: PDF
Downloads: 8641
File type: PDF
Downloads: 8682

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này