Bài phát biểu

Lễ ký kết Kế hoạch Chiến lược chung 2017-2021

05 tháng 7 2017

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

RCO
United Nations Resident Coordinator Office