Bài phát biểu

Công bố Kế hoạch hành động CRVS giai đoạn 2017-2021

16 tháng 6 2016

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

RCO
United Nations Resident Coordinator Office