Bài phát biểu

Kỷ niệm 40 năm hợp tác giữa UNFPA và chính phủ Việt Nam

11 tháng 7 2017

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc