Câu chuyện

Cash handouts provide lifeline to vulnerable women in Viet Nam facing double impact of pandemic and flooding

18 tháng 5 2021

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này