Ấn phẩm

Gender Responsive Budgeting with an aim at developing safe cities for women and girls: Ho Chi Minh City’s initiatives in public passenger transport services delivery

28 tháng 5 2021

Xuất bản bởi

UN Women

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này