Ban tổ chức

UN

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Xóa nghèo
Không còn nạn đói
Sức khỏe và có cuộc sống tốt
Giáo dục có chất lượng
Bình đẳng giới
Nước sạch và vệ sinh
Năng lượng sạch với giá thành hợp lý
Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế
Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng
Giảm bất bình đẳng
Các thành phố và cộng đồng bền vững
Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm
Hành động về khí hậu
Tài nguyên và môi trường biển
Tài nguyên và môi trường trên đất liền
Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ
Quan hệ đối tác vì các mục tiêu

Thông tin để liên hệ

umezu@un.org
21 Tháng Bảy 2021 | 8:30am - 12:00pm

MULTI-STAKEHOLDER CONSULTATION ONE STRATEGIC FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE GOVERNMENT OF VIET NAM (CF) PERIOD 2022 – 2026

(Note: Due to technical issue, please kindly be reminded that the timing of this event is from 08.30am to 12.00pm on 21 July 2021. Thank you)

The One Strategic Framework for Sustainable Development Cooperation between the United Nations and the Government of Viet Nam for the period 2022 -2026 (referred to henceforth as “CF”) represents the programmatic and operational framework for delivering UN support to the Government over the next five years to accelerate SDG achievement by 2030 and in line with the national development priorities, especially those outlined in the Socio-Economic Development Strategy for 2021 to 2030 and Socio-Economic Development Plan for 2021 to 2025. In the UN, the draft CF draws on two key processes: (i) the evaluation of the One Strategic Plan (OSP) 2017-2021, and (ii) the Common Country Assessment (CCA) process. Multi-stakeholder consultations on the draft CF provide an important contribution to shaping and finalising the CF, whilst reinforcing UN stakeholder engagement and raising awareness of the CF formulation process.

địa điểm

The Green One UN House
304 Kim Ma Street, Ba Dinh
and Online with interpretation
Vietnam
21 Tháng Bảy 2021 | 8:30am - 12:00pm

Về sự kiện