Ấn phẩm

GENDER RESPONSIVE BUDGETING: INITIATIVE FROM THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAMME FOR THE EXTREMELY DIFFICULT MOUNTAINOUS AND REMOTE COMMUNES (PROGRAMME 135)

23 tháng 8 2021

Xuất bản bởi

UN Women
File type: PDF
Downloads: 337

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này