Câu chuyện

Ms. Nguyen Nguyet Minh, UNODC in Viet Nam Granted the Highest Distinction from the Ministry of Public Security

02 tháng 8 2022
Caption: Mr. Le Hoang Duong, Deputy Director General, Foreign Relations, Department, Ministry of Public Security and Ms. Nguyen Nguyet Minh, Officer-in-Charge, UNODC in Viet Nam (Photo: Nhu Trang)
Photo: © UNODC Viet Nam

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này