Câu chuyện

Đoàn kết và chia sẻ trách nhiệm trong bối cảnh dịch COVID-19: Hỗ trợ đời sống của người bán dâm

01 tháng 12 2020

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này