Bài phát biểu

Hội nghị quốc gia Kỷ niệm 30 năm phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 2020

01 tháng 12 2020

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS