Câu chuyện

Bảo vệ những người bán dâm khỏi bạo lực giới

14 tháng 12 2020

Được viết bởi

Wing Lee

UNAIDS
UN University Volunteer in Communication and Partnerships
 

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này