Câu chuyện

Câu chuyện của Bin - Ngôi nhà an toàn hơn cho người LGBTIQ

11 tháng 11 2020

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

OHCHR
Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNESCO
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này