Ấn phẩm

Tóm tắt nghiên cứu "Rà soát việc thực hiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng lực và dịch vụ đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ và doanh nhân nữ ở Việt Nam"

01 tháng 2 2021

Xuất bản bởi

UN Women
File type: PDF
Downloads: 2831
File type: PDF
Downloads: 2785

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này