Câu chuyện

Việt Nam phê duyệt cấp thuốc Methadone nhiều ngày về nhà, tiếp tục đẩy mạnh Điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện.

11 tháng 2 2021
Caption: Một nhân viên tiếp cận cộng đồng đang cung cấp vật dụng y tế bằng xe gắn máy.
Photo: © UNODC

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này