Ấn phẩm

Giám sát có sự tham gia nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình ở Việt Nam

09 tháng 3 2015

Xuất bản bởi

UNDP
UNAIDS
UNFPA
UNICEF
UNODC
File type: PDF
Downloads: 482
File type: PDF
Downloads: 473

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này