Ấn phẩm

Báo cáo đánh giá độc lập Rà soát và đánh giá Tác động về Giới của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Giai đoạn 2010-2020

13 tháng 12 2021

Xuất bản bởi

UN Women
File type: PDF
Downloads: 733
File type: PDF
Downloads: 902
File type: PDF
Downloads: 741
File type: PDF
Downloads: 946

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này