Câu chuyện

Chị em lao động di cư tại Hà Tĩnh giúp nhau "vượt khó" trước khi lên đường

03 tháng 8 2022

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này