Ấn phẩm

Xây dựng Con đường Tiến tới Bình Đẳng Giới cho Khu vực Doanh nghiệp thông qua các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs): Tóm tắt khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

26 tháng 10 2022
Policy brief cover

Xuất bản bởi

UN Women
File type: PDF
Downloads: 1122
File type: PDF
Downloads: 1143

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này