Câu chuyện

Nâng Cao Nhận Thức Về Kháng Kháng Sinh Vì Sức Khỏe Tốt Hơn Ở Việt Nam

23 tháng 11 2018
Photo: © UN in Viet Nam/Yoomi Jun

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

FAO
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này