Câu chuyện

Sáng kiến điều trị 2.0: Chăm sóc HIV tại xã phường

31 tháng 7 2018
Photo: © UNAIDS Viet Nam

Được viết bởi

UNAIDS

UNAIDS
 
 
 

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này