Câu chuyện

Cuộc đời mới cho những bà mẹ và trẻ em sống với HIV ở Việt Nam

22 tháng 10 2019
Photo: © UNAIDS Viet Nam

Được viết bởi

UNAIDS

UNAIDS
 
 
 

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này