Câu chuyện

Tạo sự thay đổi cho Con người và Trái Đất – với vai trò là một Chuyên gia Tình nguyện

07 tháng 6 2017
Caption: Photo: Cintapo/UN-REDD Programme

Được viết bởi

Theresa Schwarz

UNDP
UNV Communications Specialist
 
 
 

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này