Câu chuyện

Tại sao không phải là con gái?

29 tháng 11 2019
Caption: A Cham ethnic family in Ninh Thuan province/ Một gia đình người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận
Photo: © UNFPA Vietnam 2019/ Nguyễn Minh Đức

Được viết bởi

Naomi Kitahara

Naomi Kitahara

UNFPA
Trưởng Đại diện
 
 

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này