Câu chuyện

Vietnam approves to roll-out Methadone Multi-day Take-home Doses to Further Strengthen Opioid Substitution Therapy

11 tháng 2 2021
Caption: A male client aged 32 from Dien Bien Province
Photo: © UNODC

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này