Bài phát biểu

International Workshop on the Impacts of Climate Change on the Enjoyment of Human Rights of Vulnerable Groups

29 tháng 7 2022

Bài phát biểu của

Ms Pauline Tamesis

Pauline Tamesis

RCO
Điều phối viên Thường trú
 
 
 

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
United Nations
UNDP
United Nations Development Programme