Bài phát biểu

Executive Dialogue: Implementing LGBTI inclusion in Asia

17 tháng 1 2017

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNDP
United Nations Development Programme