Ấn phẩm

Tài liệu hướng dẫn về lập Ngân sách có trách nhiệm giới trong hoạt động thẩm tra và giám sát thực hiện ngân sách của Hội đồng nhân dân

04 tháng 6 2019

Xuất bản bởi

UN Women

Xuất bản với sự hợp tác của

Ho Chi Minh City Department Of Labour-Invalids And Social Affairs
Economy And Budget Division - Ho Chi Minh City People’s Council
File type: PDF
Downloads: 557
File type: PDF
Downloads: 1069

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này