Câu chuyện

Ngôi nhà an toàn, không bạo lực cho phụ nữ bán dâm có gia đình

01 tháng 12 2021

Được viết bởi

UNAIDS

UNAIDS
 
 
 

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc
UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc
UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này