Câu chuyện

Thanh niên Việt Nam tổ chức các dự án sáng tạo để vận động cho một không gian mạng an toàn và bình đẳng

11 tháng 8 2022
ly tu nha and friends
Caption: Nha (middle) and her friends developed a social media project to combat online sexual violence and cyberbullying. Photo: Ly Tu Nha

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này