Câu chuyện

Công Nghệ Sáng Tạo Để Cải Thiện Chất Lượng Xoài Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Cho Thị Trường Xuất Khẩu Và Tăng Thu Nhập Của Nông Dân Địa Phương

28 tháng 5 2018
Caption: Cleaning mangoes to remove latex Photo: UNIDO

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này