Câu chuyện

Cải Thiện Giám Sát Và Báo Cáo Chương Trình Khung Sendai Về Giảm Nhẹ Rủi Ro Thiên Tai

28 tháng 5 2018
Photo: © UNDP/Shutterstock

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN ESCAP
Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc tại Châu Á và Thái Bình Dương

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này