Câu chuyện

Tác Động Đến Luật Giáo Dục Thông Qua Tiếng Nói Của Trẻ Em Và Thanh Thiếu Niên

10 tháng 9 2018
Caption: Vang Thi Thu Ha, 14, Lao Cai is an advocate for law reform for bilingual education for ethnic minority children. Photo: UNICEF Viet Nam

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN ESCAP
Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc tại Châu Á và Thái Bình Dương

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này