Câu chuyện

Việt Nam công bố GDP sửa đổi

13 tháng 12 2019
Caption: Mr Nguyen Bich Lam, Director of General Statistics Office in Viet Nam is presenting the revised GDP process and methodology.
Photo: © UN in Viet Nam/Yoomi Jun

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN ESCAP
Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc tại Châu Á và Thái Bình Dương
UN
Liên Hợp Quốc
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Other entities involved in this initiative

IMF
Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này