Câu chuyện

Kỷ niệm tình đoàn kết trong sự đa dạng tại Ngày hội Đa dạng

07 tháng 12 2019
Photo: © UN in Viet Nam/Nguyen Minh Duc

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

IOM
Tổ chức Di cư Quốc tế
UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc
UN
Liên Hợp Quốc
UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNESCO
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc
UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc
UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc
UNV
United Nations Volunteers
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này