Bài phát biểu

Toạ đàm về bình đẳng giới nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ năm 2016

03 tháng 3 2017

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

RCO
United Nations Resident Coordinator Office